20/11/2019

19/11/2019

Cysylltwch i archebu eich lle – Contact to book your space

bethanjones@mentercaerffili.cymru

01443 820913

 

18/11/2019

14/11/2019

Trafodaeth Caerffili – Arbedion Cyllideb 2020/21

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wneud arbedion sylweddol i’w gyllideb ar gyfer 2020/21. Bydd Cabinet y Cyngor yn cyfarfod ddydd Mercher 13 Tachwedd i gytuno ar restr ddrafft o arbedion ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Hoffwn eich gwahodd i fynychu cyfarfod y Panel Safbwynt a fydd yn cael ei gynnal ddydd Llun 25 Tachwedd yn Nhŷ Penallta lle byddwn yn trafod y cynigion cyllideb drafft hyn ac yn ystyried sut i gyfyngu ar effaith y toriadau hyn ac ystyried sut y gallwn arbed arian mewn gwahanol ffyrdd wrth symud ymlaen.

Bydd y cofrestru’n dechrau am 6pm, gyda’r cyfarfod yn dechrau am 6.15 pm.

Os hoffech chi fod yn bresennol, ymatebwch cyn gynted â phosibl a fan bellaf, erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd. Gallwch wneud hyn naill ai drwy e-bostio ymgynhori@caerffili.gov.uk neu drwy roi galwad i mi ar 01443 864354.

Cofion gorau

Swyddog Ymgynghori ac Ymgysylltiad y Cyhoedd The Caerphilly Conversation – Budget Savings 2020/21

 

The Caerphilly Conversation – Budget Savings 2020/21

As in previous years, Caerphilly County Borough Council needs to make significant savings to its budget for 2020/21. The Council’s Cabinet will meet on Wednesday 13th November to agree a list of draft savings for the next financial year.

I would like to invite you to attend a Viewpoint Panel meeting that will take place on Monday 25th November at Penallta House where we will discuss these draft budget proposals and consider how to limit the impact of these cuts and consider how we can save money in different ways moving forward.

Registration will begin at 6pm, with the meeting starting at 6:15pm.

If you would like to attend, please respond as soon as possible and at the latest, by Wednesday 20th November. You can do this either by e-mailing publicengagement@caerphilly.gov.uk or by giving me a call on 01443 864354.

Kind regards

Consultation and Public Engagement Officer

13/11/2019

12/11/2019

Dal ambell le ar ol – still a few spaces left

 

11/11/2019

Newid amser – Change of time

9:45 – 10:30

Dydd Iau – Thursday

Llyfrgell Trecelyn – Newbridge Library

 

07/11/2019