20/02/2018

13/02/2018

12/02/2018

05/02/2018

01/02/2018

31/01/2018

 

Canolfan y Glowyr (Yr Hen Ysbyty), Caerffili

200 DATHLU DAU GANFED  RHIFYN EIN PAPUR BRO

yng nghwmni Sioned Williams a’r Parchedig Denzil John, Arloeswyr papurau bro’r Sir

 

Nos Wener, 9fed o Fawrth am 7:00 yr hwyr 
Adloniant:  Rhiannon Dutt (Telyn) ac Iwcs
Bwffe a Mynediad yn Rhad ac am Ddim

CROESO CYNNES I BAWB
Cysylltwch â Marian Fairclough ar faircloughme@aol.com cyn Mawrth 2ail

24/01/2018

 

 

Curwch felan y gaeaf a chymerwch ran yn y Pwls Hapusrwydd

 

Bydd arolwg newydd yn tynnu sylw at ba mor hapus, cysylltiedig a gweithgar mae pobl yng Ngwent a bydd hefyd yn rhoi cipolwg ar les pobl sy’n byw yng Nghaerffili, Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent a Chasnewydd.

Mae’r arolwg yn lansio ar draws Gwent ar ddydd Llun, 15fed Ionawr 2018 – y diwrnod a gydnabyddir fel Dydd Llun y Felan – diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn i lawer, gyda hwyliau pobl o bosib wedi eu heffeithio gan eu cyllid ar ôl y Nadolig, y tywydd gwael a’r arhosiad hir ar gyfer yr haf.

Mae trigolion bwrdeistref sirol Caerffili yn cael eu hannog i lenwi arolwg syml ar-lein erbyn 28ain Chwefror. Bydd yr arolwg yn rhoi sgôr hapusrwydd eu hunain i unigolion a dolenni i awgrymiadau a syniadau ar sut i wella eu hapusrwydd.

Mae arolwg Pwls Hapusrwydd yn adrodd stori am le. Fe’i dyluniwyd gan elusen a menter gymdeithasol ‘Happy City’ o Fryste, sy’n arweinwyr byd-eang mewn helpu i gefnogi mesur lles yn well, a datblygu polisi i gefnogi lles hirdymor o fewn cymunedau.

 

Mae gan eu Prif Weithredwr, Liz Zeidler, obeithion uchel ar gyfer peilot Gwent-gyfan – “Mae’r Pwls Hapusrwydd yn offeryn unigryw sy’n helpu unigolion i archwilio eu hapusrwydd hirdymor eu hunain, tra’n helpu cymunedau i fapio cryfderau ac anghenion lles eu holl ddinasyddion. Drwy gefnogi miloedd o bobl leol i gymryd eu pwls, mae awdurdodau lleol, busnesau a sefydliadau cymunedol Gwent yn dangos eu hymrwymiad arloesol i ddeall a gwella bywydau pobl ledled y rhanbarth.”

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi arwain gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i feddwl yn hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau a chymryd ymagwedd fwy cyd-gysylltiedig. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu hyn wrth gyhoeddi Cynlluniau Llesiant ym Mai 2018.

 

Mae digwyddiadau Curwch y Felan yn cael eu cynnal ar draws Gwent gan ddechrau dydd Llun Ionawr 15fed. Gall pob preswylydd gwblhau’r arolwg – hyd yn oed os nad ydynt yn byw yn ardal bwrdeistref sirol Caerffili. Gellir cwblhau’r Pwls ar gyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol. Mae fersiynau copi caled hefyd ar gael os oes angen – cysylltwch â 01443 866391.

 

Mae’r arolwg https://gwent.happinesspulse.org/pulse/caerphilly ar gael o ddydd Llun 15fed Ionawr tan 28ain Chwefror 2018.