23/03/2020

 

18/03/2020

FFFILIFFEST 2020 A GWEITHGAREDDAU MENTER CAERFFILI – DATGANIAD FIRWS CORONA

Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein cynulleidfa, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr a staff yn flaenoriaeth bob amser i ni.

O ganlyniad, rydym wedi penderfynu na fydd Ffiliffest 2020 yn cael ei chynnal eleni.

Dywedodd Lowri Jones, Prif Swyddog Menter Caerffili “Yn sgil pryderon dros ddiogelwch y cyhoedd a’r ansicrwydd dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, mae’n siom iawn ein bod yn gorfod canslo Ffiliffest eleni. Byddwn nawr yn ffocysu ein gwaith ar gefnogi ein cymunedau lleol a chroeso i chi gysylltu i drafod anghenion fel unigolion neu fel cymunedau.”

Rydym hefyd wedi canslo holl glybiau a gweithgareddau wythnosol Menter Caerffili nes bydd rhybudd pellach.

Mae’r staff mewn cysylltiad rheolaidd gyda Chyngor Caerffili a Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig pob cymorth i gymunedau ar hyd a lled y sir ymdopi gyda’r argyfwng presennol, gan ddilyn pob canllaw cyfredol Llywodraeth DU yng nghyd destun COVID-19.

Yn naturiol rydym yn monitro’n ddyddiol y cyngor sydd ar gael ac, os cyflwynir canllawiau diwygiedig gan yr awdurdodau perthnasol, byddwn yn ymateb a gweithredu ar unwaith.

 

FFILIFFEST 2020 AND MENTER CAERFFILI’S COMMUNITY ACTIVITIES – STATEMENT

The safety of our customers, our tutors, volunteers and staff is always our priority.

Consequently, we have decided that Ffiliffest 2020 will not go ahead.

Lowri Jones, Menter Caerffili’s Chief Officer said, “Due to our concerns regarding safety to the public and the uncertainty during the next few week, we are extremely disappointed that we have to cancel Ffiliffest this year. We will now be focusing our work on supporting our local communities and you are welcome to contact us with your individual or community needs”

We have also cancelled all our weekly clubs and activities in the community until further notice.

Staff are in regular contact with Caerphilly Council and Welsh Government in order to support communities across the county to cope with the present situation, as we follow all current UK Government and Welsh Government relating to COVID-19.

Naturally, we are monitoring daily the advice which is available and if further guidance is provided by the relevant authorities, we will take action immediately.

 

 

16/03/2020

28/02/2020

27/02/2020

26/02/2020

25/02/2020

22/02/2020

21/02/2020

Twmpath Ddawns i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi

‘Twmpath’ Dance to celebrate St David’s Day

 

Cysylltwch i thalu ac archebu eich lle – Contact to pay and book your place