29/11/2021

 

Rydym yn gohurio’r paned prynhawn tan y flwyddyn newydd

cysylltwch bethanjones@mentercaerffili.cymru am fanylion pellach

 

 

We will re-start our paned Prynhawn for new learners in the new year.

contact bethanjones@mentercaerffili for further information

23/11/2021

22/11/2021

11/11/2021

08/11/2021

04/11/2021

03/11/2021

Ymgynghoriad – Strategaeth Gymraeg Ddrafft 2022-2027 Cynllun Gweithredu Cyngor Caerffili Consultation – Caerphilly Council’s Draft Welsh Language Strategy 2022-2027 Action Plan
 

Mae’n ofynnol i Gyngor Caerffili ddatblygu Strategaeth Gymraeg Pum Mlynedd yn unol â gofynion Safon Iaith Gymraeg 145 o dan Reoliadau Safonau Iaith Cymru (Rhif 1) 2015.

 

Nod y strategaeth yw nodi camau gweithredu ar sut yr ydym yn bwriadu hyrwyddo’r Gymraeg, cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a defnydd y Gymraeg yn y fwrdeistref sirol.

 

Rydym yn cynnal ymgynghoriad i ofyn eich barn ar y set o gamau drafft a nodir yn y cynllun gweithredu drafft.

 

Bydd yr arolwg ond yn cymryd ychydig funudau i gwblhau a’r dyddiad cau yw Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021.

 

Am ragor o wybodaeth ac i weld y dogfennau defnyddiwch y ddolen isod:

 

https://www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Welsh-Language-Strategy-2022-2027-Action-Plan-%E2%80%93-St?lang=cy-gb

 

Caerphilly Council is required to develop a Five Year Welsh Language Strategy in accordance with the requirements of Welsh Language Standard 145 under the Welsh Language Standards (No.1) Regulations 2015.

 

The aim of the strategy is to set out actions on how we intend to promote the Welsh language, increase the number of Welsh speakers and the use of Welsh in the county borough.

 

We are conducting a consultation to seek your views on the set of draft actions set out in the draft action plan.

 

The survey will only take a few minutes to complete and the closing date is Wednesday 24 November 2021.

 

For further information and to view the documents please use the link below:

 

https://www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Welsh-Language-Strategy-2022-2027-Action-Plan-%E2%80%93-St?lang=en-GB

29/10/2021