Amdanom Ni

download (3)Datganiad Cenhadaeth

Hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  y sir a bod cymunedau yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ddatblygiad.

Cefndir
Sefydlwyd Menter Sir Caerffili ym mis Rhagfyr 1999, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Caerffili  drwy greu cyfleoedd a gwasanaethau  i drigolion y sir ddefnyddio’r iaith o fewn eu cymunedau lleol. Mae Menter Sir Caerffili  yn Elusen Gofrestredig (1105172) ac yn Gwmni Cyfyngedig drwy warrant (5096968).

Mae’r Fenter yn weithgar yn y meysydd isod:

 • Cynlluniau Gofal cyn ysgol, ar ôl ysgol, yn ystod y gwyliau a chynlluniau cofleidiol drwy’r Gymraeg.
 • Gweithdai amrywiol i blant yn ystod gwyliau’r ysgol.
 • Cyfleoedd wythnosol, penwythnosol ac yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol i bobl ifanc drwy’r Gymraeg.
 • Gweithgareddau cymdeithasol i Ddysgwyr gan gynnwys boreau coffi, Sadyrnau Siarad a chlybiau darllen.
 • Cyfleoedd Cymdeithasol i Deuluoedd.
 • Gweithdai dysgu anffurfiol wythnosol ac undydd i Oedolion
 • Ffiliffest – Gŵyl Haf Cymraeg
 • Ffair Nadolig blynyddol
 • Cydlynu Fforwm Iaith Sir Caerffili
 • Darparu gwasanaethau cyngor a gwybodaeth iechyd i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Cefnogi ac annog darparwyr gofal plant i ddefnyddio’r Gymraeg.
 • Cyswllt Cymraeg ar sawl pwyllgor yn y sector gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
 • Rydym yn darparu ein gwasanaethau drwy weithio mewn partneriaeth gyda nifer helaeth o fudiadau Cymraeg Sir Caerffili  yn ogystal â phartneriaid di-Gymraeg y Sir gan gynnwys Cyngor B.S. Caerffili, Urdd Gobaith Cymru, Mudiad Meithrin, Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent, Merched y Wawr, CADW, ysgolion a cholegau, busnesau lleol ac eraill.
  Un o brif bartneriaid Menter Sir Caerffili yw Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chyngor B.S. Caerffili sy’n  gyfrifol am ariannu nifer helaeth o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig drwy’r Gymraeg yn y Sir.

Aelodau’r Bwrdd Rheoli
Mae Pwyllgor Rheoli Menter Sir Caerffili  yn cwrdd yn fisol er mwyn trafod datblygiadau’r Fenter ac adroddiadau ariannol.

Cyfarwyddwyr y Cwmni ac Ymddiriedolwyr yr Elusen:

David Thomas – Cadeirydd
Gwyneth Davies
Anwen Cullinane – Aelod Cyfetholedig
Jobe Bruzas
Gareth James – Trysorydd
Jeff Grenfell
Samantha Jarrett
Huw Rowlands
Llinos Neale

Ysgrifennydd y Cwmni: Lowri Jones

 

 

Rhybudd Preifatrwydd 2018